Page Menu

Èd Finansye nan Moffitt

Pran swen pasyan ki pa gen mwayen pou peye pou swen pou kansè de kalite, se yon pati ki enpòtan nan angajman Moffitt pou sitwayen Florida yo. Yon pati nan devouman li pou sèvi pasyan li yo, se lè li bay èd finansye bay pasyan ki kalifye ki pa an mezi pou peye pou swen yo nan Moffitt akoz kouvèti asirans ki limite oubyen akoz yo pa genyen asirans. 

Kijan pou Aplike pou Èd: 

Ou ka mande èd ak fakti w la nenpòt lè anvan oubyen pandan w ap resevwa swen nan Moffitt lè ou kontakte Biwo Komèsyal Moffitt Cancer Center nan 12902 Magnolia Drive, MCB-BO, Tampa, Florida 33612, lè ou rele 1-800-456-3434 ekstansyon 8422, oubyen lè ou rele nimewo dirèk la nan +1-813-745-8422.

Lè w fin mande èd finansye, y ap refere w bay konseye finansye Moffitt yo oubyen reprezantan sèvis pasyan an. Nan moman sa, w ap aprann de pwosesis aplikasyon pou èd finansye a ak dokimantasyon ou bezwen bay pou ede Moffitt pran yon desizyon konsènan kalifikasyon ou pou èd finansye a.

Kèk nan dokiman yo ka mande w bay yo genyen enfòmasyon sou kouvèti asirans ou; sitiyasyon travay; prèv revni; gwosè fanmi ou; prèv depandan ou yo; prèv idantite; prèv rezidans; ak revni nè ou, ke yo detèmine lè yo verifye valè tout pwopriyete, atik pasyan an konpare ak fakti pasyan an yo. 

Kijan pou Kalifye pou Èd: 

Lè ou fin aplike pou èd finansye a, Moffitt ap evale Aplikasyon pou Èd Finansye ou an. Nan evalyasyon w lan, Moffitt ap revize tout dokiman ou bay yo pou detèmine sitiyasyon finansye ou. An jeneral, Moffitt bay èd finansye a pasyan ki pa asire oubyen ki pa asire ase e ki genyen yon revni familyal oubyen byen familyal ki gen valè jiska kat fwa nivo povrete federal la. Se entansyon Moffitt pou ofri èd finansye bay pasyan ki gen plis nesesite sou plan medikal li yo.

Lè yo fin evalye Aplikasyon pou Èd Finansye w la, yon konseye finansye oubyen yon reprezantan sèvis pasyan ap kontakte w pou fè w konnen si ou kalifye pou èd finansye e, si ou kalifye, ki nivo èd ou kalifye pou resevwa. 

Èd nou Ofri: 

Fakti medikal yo ka diminye oubyen egzonere nèt pou pasyan ki kalifye pou èd finansye yo. Nan okenn ka, yo p ap chaje yon pasyan ki kalifye pou èd finansye plis pase kantite yo faktire yon pasyan Moffitt ki gen asirans jeneralman pou lòt swen ki nesesè sou plan medikal yo. Montan yo faktire pasyan Moffitt ki gen asirans jeneralman, detèmine chak ane. Kounye a, sa vle di ke yo p ap egzije pasyan ki kalifye pou èd finansye yo peye plis pase 35% nan fakti medikal yo nan Moffitt.

Ki kote pou Jwenn Enfòmasyon:

Ou ka telechaje yon kopi nan Politik Donasyon Swen/Èd Finansye Moffitt isit la (PDF) epi telechaje Aplikasyon pou Èd Finansye a nan lang AnglèEspanyòl ak Kreyòl (PDF). Rezime Èd Finansye sa, Politik Èd Finansye, Moffitt ak Aplikasyon pou Èd Finansye (PDF) Moffitt yo disponib an Espanyòl.(PDF)

Ou ka jwenn yon kopi enfòmasyon ki sou paj sa tou, Politik Donasyon Swen/Èd Finansye Moffitt ak Aplikasyon pou Èd Finansye a lè w kontakte Biwo Komèsyal Moffitt Cancer Center nan 12902 Magnolia Drive, MCB-BO, Tampa, Florida 33612 oubyen lè ou rele 1- 800-456-3434 ekstansyon 8422, oubyen lokalman nan +1-813-745-8422.

Nan Moffitt, nou konprann ke chak pasyan genyen yon sitiyasyon finansye patikilye e nou ankouraje ou kontakte nou si ou bezwen èd.